Tag Archives: สมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 12 ก.พ. 2559 ได้รับบริจาคหนังสือ วัชรปิยชาติ

วันที่ 12 ก.พ. 2559 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่อง “วัชรปิยชาติ”

วัชรปิยชาติวัชรปิยชาติ เป็นหนังสือที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา หรือครบ 5 รอบในปีพระนักษัตร ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในจังหวัดเพชรบุรี Continue reading วันที่ 12 ก.พ. 2559 ได้รับบริจาคหนังสือ วัชรปิยชาติ