วันที่ 12 ก.พ. 2559 ได้รับบริจาคหนังสือ วัชรปิยชาติ

วันที่ 12 ก.พ. 2559 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่อง “วัชรปิยชาติ”

วัชรปิยชาติวัชรปิยชาติ เป็นหนังสือที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา หรือครบ 5 รอบในปีพระนักษัตร ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่ประจักษ์ในพระเกียรติคุณ และน้อมนำพระจริยวัตรมาไตร่ตรองค้นหาข้อคิด ข้อความที่ปรากฏในเล่มนี้ มี 9 ตอน จำนวน 61 เรื่อง เนื้อหาเป็นการสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนามนุษย์และสังคม เป็นวิทยาทานอันประเสริฐ ที่จะได้เผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างไม่มีประมาณ แสดงถึงพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผู้ทรงเป็น เหนือกว่ารักมากกว่าความภักดี

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าอ่าน ที่ท่านไม่ควรพลาด

บรรณานุกรม

วัชรปิยชาติ. นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2558.

ข้อมูลโดย : รัญชิดา อิศรานนท์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ