Tag Archives: ศึกษาศาสตร์

วันที่ 22 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพอาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ บริจาคหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง
ภาพอาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ บริจาคหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือให้กับ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 3 รายการ Continue reading วันที่ 22 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 25 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 25 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจำรูญ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือ “สันติศึกษา อริยทรัพย์ของมวลหมู่มนุษยชาติ” จำนวน 1 เล่ม “องค์กรและผู้คนในโลกหลังยุคใหม่” จำนวน 1 เล่ม “แก่นความเป็นครูมืออาชีพ” จำนวน 1 เล่ม และ “วาทกรรมการศึกษาไทย รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย” จำนวน 1 เล่ม Continue reading วันที่ 25 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 18 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจำรูญ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 18 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจำรูญ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจำรูญ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เขียนตำราหนังสือชุด “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ในชุดมีทั้งหมด 3 เรื่องด้วยกัน ดังนี้

  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์
  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก
  • จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ

โดยมอบหนังสือชุดดังกล่าว จำนวนเรื่องละ 2 เล่ม Continue reading วันที่ 18 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจำรูญ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์