Tag Archives: มรดกวัฒนธรรม

โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำหนังสือ “โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโขน Continue reading โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย