Tag Archives: ภูมิปัญญา

วันที่ 29 ธ.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วันที่ 29 ธ.ค. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่อง “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาระสังเขป : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆ ในโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นสิ่งซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว Continue reading วันที่ 29 ธ.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ