Tag Archives: ภิรนา พุทธรัตน์

30 ส.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์ภิรนา พุทธรัตน์

ภาพปกหนังสือ เรื่อง คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยสัญชาติ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยสัญชาติ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 อาจารย์ภิรนา พุทธรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือ “คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยสัญชาติ” จำนวน 2 เล่ม ให้กับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้า ศึกษา วิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป Continue reading 30 ส.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์ภิรนา พุทธรัตน์