Tag Archives: ปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์

6 พ.ย. 2566 ได้รับหนังสือ จากคุณปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์

ภาพคุณปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 คุณปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์ ได้มอบหนังสือเรื่อง “คู่มือการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน” จำนวน 1 เล่ม และ หนังสือ “พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๕)” จำนวน 1 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ Continue reading 6 พ.ย. 2566 ได้รับหนังสือ จากคุณปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์