Tag Archives: นวัตกรรมการบริหารงาน

11 ส.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากรองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย เลาหวิเชียร

ภาพปกหนังสือ เรื่อง นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤต
ภาพปกหนังสือ เรื่อง นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤต

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย เลาหวิเชียร ประธานโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือ “นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤต”จำนวน 2 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง โดยมีความประสงค์มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง เพื่อให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป Continue reading 11 ส.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากรองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย เลาหวิเชียร