Tag Archives: ซีเอ็ดยูเคชั่น

วันที่ 18 ม.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บุคลากรตัวแทน จากฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ออกรับหนังสือบริจาค ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
บุคลากรตัวแทน จากฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ออกรับหนังสือบริจาค ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคหนังสือให้แก่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดในเครือข่ายทั่วประเทศ โดยหนังสือที่มอบให้กับสมาคมห้องสมุดเป็นหนังสือใหม่

ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง จึงออกรับหนังสือดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ Continue reading วันที่ 18 ม.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 26 ม.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคหนังสือให้แก่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดในเครือข่ายทั่วประเทศ

วันที่ 26 ม.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หนังสือที่มอบให้กับห้องสมุดเป็นหนังสือใหม่ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกรับหนังสือดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ Continue reading วันที่ 26 ม.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ