Tag Archives: ข้อมู

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS

 ภาพปกหนังสือ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช ผู้เขียนหนังสือ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS ได้มอบหนังสือดังกล่าว จำนวน 1 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อเป็นประโยชน์ให้บริการ แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิชาการ Continue reading การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS