Tag Archives: การแพทย์

กุญแจการแพทย์แผนไทย

ภาพปกหนังสือ เรื่อง กุญแจการแพทย์แผนไทย
ภาพปกหนังสือ เรื่อง กุญแจการแพทย์แผนไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “กุญแจการแพทย์แผนไทย” จำนวน 3 เล่ม เขียนและเรียบเรียงโดย พท.ป. ธนิสร ศรีวานิชภูมิ และ พท.ป. ธนภณ ลิมปอารยะกุล Continue reading กุญแจการแพทย์แผนไทย

ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งหนังสือดังกล่าว จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยเนื้อหาภายในเล่ม เป็นการศึกษาค้นคว้าในเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์ และสาธารณสุขไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน Continue reading ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย