Tag Archives: กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 25 ก.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศคำสั่ง ปี 2557 แต่งโดย กองนิติกร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์วันที่ 25 ก.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ Continue reading วันที่ 25 ก.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์