วันที่ 27 ต.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ จุดเด่นพระพุทธศาสนา

จุดเด่นพระพุทธศาสนาวันที่ 27 ต.ค. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจ แต่งโดย พระมหา ดร.ณรงค์ กนฺตสีโล (หลวงพ่อกันต์)

ชื่อหนังสือ : จุดเด่นพระพุทธศาสนา

สาระสังเขป : พระพุทธศาสนามีจุดเด่นทั้งด้านหลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ เพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการรู้แจ้งด้วยตนเอง เป็นหลักสัจจธรรม เป็นศาสนาแห่งปัญญาและเหตุผล เป็นศาสนาแห่งประชาธิปไตย และเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาบนฐานแห่งหลักการและเหตุผล พร้อมยกตัวอย่างข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ เพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นภาพเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดอนุสติในการปรับเปลี่ยนแนวคิด เจตนคติ และวิถีชีวิตให้เป็นด้านบวก เป็นกัลยาณมิตรต่อโลกและชีวิตมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

พระมหา ดร.ณรงค์ กนฺตสีโล. (2556). จุดเด่นของพระพุทธศาสนา. เชียงใหม่ : ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย.

ข้อมูลโดย : ชลรดา หุ่นโพธิ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ