การปลูกแคคตัส

หนังสือเรื่อง “การปลูกแคคตัส” นี้เป็นการรวบรวมรายละเอียดของการปลูก ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมสถานที่ การจำแนกสายพันธ์ การขยายพันธ์ โดยจะมีขั้นตอนการทำที่มีภาพประกอบ ทำให้เกิดความเข้าใจง่ายในการอ่าน ซึ่งเมื่ออ่านแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพราะได้แสดงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน

ชื่อเรื่อง: การปลูกแคคตัส

ผู้แต่ง: พฤษภะ ณ อยุธยา

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • แคคตัสไม้งามทนทุกสภาพอากาศ  หน้า 13
  • ความเป็นมาของแคคตัส  หน้า 15
  • ลักษณะทั่วไปของแคคตัส  หน้า 19
  • การจำแนกสายพันธุ์แคคตัส  หน้า 27
  • การขยายพันธุ์แคคตัส  หน้า 75
  • ปัจจัยสำคัญในการปลูกแคคตัส หน้า 101
  • โรคและศัตรูที่สำคัญและการป้องกัน หน้า 115
  • จากงานศิบปะถึงอาชีพปลูกแคคตัสของผู้ชายชื่อ เกียรติชัย หงสนันท์ หน้า 122
  • บรรณานุกรม  หน้า 136