สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา

สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา

รวบรวมบทความเกี่ยวกับสมุนไพร 201 ชนิด โดยเน้นเรื่องความถูกต้องของชื่อสมุนไพร และภาพประกอบที่ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณระดับหนึ่ง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมสรรพคุณทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีใช้กันอยู่ และยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ จัดเรียงตามชื่อทางวิทยาศาสตร์ และมีดัชนีช่วยค้นชื่อไทยไว้ด้านหลังของชื่อหลักของพืชอ้างอิงตามพรรณไม้แห่งประเทศไทย

ชื่อเรื่อง: สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา

จัดพิมพ์โดย: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

  • สมเด็จย่า ของข้าไท  หน้า14
  • พรรณไม้งามในงานอดิเรกของสมเด็จย่า  หน้า 20
  • กันภัยมหิดล  หน้า 26
  • สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา  หน้า 28
  • ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวล้านนา  หน้า 230
  • บรรณานุกรม  หน้า 239
  • เอกสารอ้างอิง  หน้า 240
  • ดัชนีชื่อไทยสมุนไพร่พื้นบ้านล้านนา  หน้า 250
  • ภาคผนวก  หน้า 256

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ