การออกแบบบทเรียน e-learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

การออกแบบบทเรียน e-learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

หนังสือเล่มนี้เขียนจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้เขียนเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง โดยนําเสนอเทคนิคง่าย ๆ ในด้านการออกแบบ การผลิต การเผยแพร่ การนําไปใช้ และการประเมินผล รวมถึงการนํา E-learning มาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบผสมผสาน และนําเสนอการพัฒนา E-learning ไปสู่เรื่องของขนาดข้อมูล Big Data ที่ผู้อ่านสามารถนําความรู้ไปพัฒนา E-learning ให้ประสบความสําเร็จประยุกต์ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 ได้จริง

ชื่อเรื่อง: การออกแบบบทเรียน e-learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

ผู้แต่ง: ศยามน อินสะอาด

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • CHAPTER 01 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีเลิร์นนิ่ง     หน้า 13
  • CHAPTER 02 : บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง     หน้า 27
  • CHAPTER 03 :หลักการทฤษฎีการเรียนรู้ในการออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง     หน้า 47
  • ..
  • CHAPTER 10 : การประเมินบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง     หน้า 209
  • CHAPTER 11 : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับบทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่พัฒนาทักษะการคิด     หน้า 229
  • CHAPTER 12 :แนวโน้มการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในอนาคต    หน้า 241
  • บรรณานุกรม

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ