Smart farmer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Smart farmer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างศักยภาพของครัวเรือน ในระบบผลิตทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษาหมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในเรื่องของกิจกรรมทางการเกษตร นับจากการวางแผนการทำการเกษตร การเพาะเมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังมีเนื้อหาในเรื่องของเกษตรทางเลือกที่แบ่งออกเป็นอีกหลายแนวทาง คือ เกษตรเชิงเดี่ยวอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ รวมทั้งยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบผลิตอาหารทางการเกษตรในยุคต่าง ๆ พร้อมภาพแผนภูมิ และตารางข้อมูลต่าง ๆ ภายในเล่ม

ชื่อเรื่อง: Smart farmer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ผู้แต่ง: เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

เรียบเรียงข้อมูลโดย: นิชนันท์ ก่อกุลกิตาการ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ