รายงานการวิจัย รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ “ฉลาดรู้”

รายงานการวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีได้ทำการวิจัยในระยะที่ 1 คือ การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ “ฉลาดรู้” เป็นการศึกษา การเรียนรู้จาก พระราชจริยวัตร พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท บทพระราชนิพนธ์ พระราชกรณียกิจ และโครงการวิจัย และพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วนำมาสังเคราะห์ และพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ “ฉลาดรู้” คือรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ โดยไม่เป็นพิษ เป็นโทษ ซึ่งประกอบด้วย

หลักการ การเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” เป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียน เกิดทักษะการใช้ชีวิต ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม

จุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนรู้อย่างมีความหมาย เป้าหมาย และรู้จักพัฒนาวิธีการเรียนรู้ จากความรู้ ความคิดของผู้อื่น การใคร่ครวญด้วยตนเอง การฝึกฝน การเรียนรู้ที่รู้จริง รู้แจ้ง รู้ลึกซึ้ง และเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นำความรู้ไปใช้อย่างมีปัญญา

ยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้” ประกอบด้วย ความมุ่งมั่นด้วยศรัทธา ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม นำไปใช้อย่างฉลาด ไม่ประมาทหมั่นตรวจสอบพัฒนา

รายงานการวิจัยนี้มีรูปภาพประกอบ ทั้งภาพสีและขาวดำ รูปเล่มกะทัดรัด ความหนา 243 หน้า ผู้ที่สนใจสามารถหาอ่านได้ที่ ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขเรียกหนังสือ GP ศธ 0563 7/ ร775

ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัย รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ “ฉลาดรู้”

ผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 3

สารบัญ

 • คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  หน้า     (ก)
 • คำนำ  หน้า     (ค)
 • บทที่ 1
 • บทนำ : การเรียนรู้จากรอยพระยุคลบาท  หน้า      3
 • การเรียนรู้จากพระราชจริยวัตร  หน้า    11
 • การเรียนรู้จากพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท  หน้า    20
 • การเรียนรู้จากบทพระราชนิพนธ์  หน้า    63
 • การเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ  หน้า    77
 • การเรียนรู้จากโครงการวิจัยและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หน้า    79
 • บทที่ 2
 • “ฉลาดรู้” รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ  หน้า    87
 • หลักการ  หน้า    89
 • จุดมุ่งหมาย  หน้า    89
 • ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดประสบการณ์  หน้า    90
 • พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญเป็นหลักการ  หน้า    97
 • พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญเป็นจุดมุ่งหมาย  หน้า  138
 • พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญเป็นยุทธศาสตร์  หน้า  173
 • บทที่ 3
 • บทสรุป  หน้า  217
 • เอกสารอ้างอิง  หน้า  222
 • ภาคผนวก  หน้า  231