ช่างสิบหมู่

กรมช่างสิบหมู่ หรือเรียกสั้นๆว่า ช่างสิบหมู่ เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ และภาระโดยตรงในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมประเภทต่างๆ อาทิ ประเภทวิจิตรศิลป มัณฑนศิลป ประณีตศิลป เป็นต้น เพื่อบริการแก่ราชการในส่วนพระองค์สมเด็จพระมหากษัตริย์ เช่น การสร้างเครื่องราชูปโภค พระราชพาหนะ พระราชมณเฑียรสถาน สำหรับสมเด็จพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ รวมทั้งปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ ศาสนสถาน และสังฆภัณฑ์ โดยที่งานช่างสิบหมู่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำหนังสือ “ช่างสิบหมู่” ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา กระบวนการสร้างสรรค์ และผลงานประเภทต่างๆ

ชื่อเรื่อง: ช่างสิบหมู่

จัดพิมพ์โดย: การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3, ชั้น 2 อาคาร 3

สารบัญ

  • ‘ช่าง’ ในสังคมไทย  หน้า     ๒
  • ช่างหลวง  หน้า   ๑๒
  • กรมช่างสิบหมู่  หน้า   ๒๒
  • งานช่างสิบหมู่  หน้า   ๓๔
  • บทสรุป  หน้า ๑๑๘
  • “Craftsmen” in Thai Society  p.  124
  • Royal Craftsmen  p.  130
  • Department of Ten Crafts  p.  136
  • Ten Divisions of Traditional Thai Crafts  p.  142
  • Royal Craftsmen  p.  150

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ