แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557- 2561)

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557- 2561)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครอบคลุมทั่วประเทศขึ้น เพื่อร่วมคิด ร่วมสะท้อนปัญหา ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อน ซึ่งจะเป็นแนวทางหรือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนนำไปใช้ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน เพื่อให้เข้าถึงสิทธิอันพึงได้รับในแต่ละเรื่องอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และนำไปสู่สังคมสันติสุขต่อไป

ชื่อเรื่อง: แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557- 2561)

จัดทำโดย: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 3

สารบัญ

  • ส่วนที่ 1 บทนำ     หน้า 2
  • ส่วนที่ 2 กระบวนการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)     หน้า 6
  • ส่วนที่ 3 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)     หน้า 18
  • ส่วนที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งขาติ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล     หน้า 146
  • บรรณานุกรม     หน้า 158

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วรมน ทิพยโกศัย งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ