Advanced Flash Action Script
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นที่จะให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงหลักการของการเขียน ActionScript มากกว่าการใช้หรือทำตามตัวอย่างไปทีละคำสั่ง เพราะจากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียนพบว่า การทำความเข้าใจถึงหลักการ จะช่วยให้สามารถขยายขอบเขตทางความคิดให้พัฒนางานตามจินตนาการของตัวเองได้มากกว่า โดยหนังสือเล่มนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่ 1 หลักการของภาษา ActionScript จะเป็นการพูดถึงรูปแบบการเขียนภาษา ActionScript ตามหลักการเขียนโปรแกรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในตัวภาษา ActionScript ได้อย่างแท้จริง …