โอกาสและอุปสรรคการลงทุน ภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงโอกาสและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับภายใต้ข้อตกลง ACIA ในด้าน กฎ ระเบียบ ข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของไทยตลอดจนข้อเสนอแนะกลยุทธ์ และแนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการลงทุนระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่เหมาะสม

โดยงานวิจัยชิ้นนี้ทำการศึกษาทั้งในมิติของประเทศที่มีศักยภาพในการเข้าไปลงทุน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย รวมทั้งอุตสาหกรรมที่มีแรงผลักดันให้ออกไปลงทุน เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประกอบการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่นักลงทุนต้องเผชิญ ในการลงทุนต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง: โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

โดย: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 3

สารบัญ

 • สารบัญตาราง     หน้า XV
 • สารบัญรูป     หน้า XIV
 • บทคัดย่อ     หน้า III
 • Abstract     หน้า XXIII
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร     หน้า XL
 • Executive Summary     หน้า XLIII
 • บทที่ 1 บทนำ     หน้า 57
 • บทที่ 2 วรรณกรรมปริทัศน์     หน้า 73
 • บทที่ 3 ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehecsive Investment Agreement: ACIA)     หน้า 85
 • บทที่ 4 ภาพการลงทุน ออกไปลงทุนในอาเซียนและประเทศที่ทำการคัดเลือกศึกษา     หน้า 105
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์ผลประกอบการการออกไปลงทุน และปัจจัยที่ผลักดันการออกไปลงทุนของประเทศไทย     หน้า 161
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของประเทศ ผู้รับทุนในอาเซียนที่คัดเลือก และการเปรียบเทียบกับประเทศไทย     หน้า 177
 • บทที่ 7 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     หน้า 226
 • บทที่ 8 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม     หน้า 237
 • บทที่ 9 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน     หน้า 251
 • บทที่ 10 อุตสาหรกรรมอาหาร     หน้า 267
 • บทที่ 11 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย     หน้า 285
 • เอกสารอ้างอิง     หน้า 305

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วรมน ทิพยโกศัย งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ