โอกาสและอุปสรรคการลงทุน ภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงโอกาสและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับภายใต้ข้อตกลง ACIA ในด้าน กฎ ระเบียบ ข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของไทยตลอดจนข้อเสนอแนะกลยุทธ์ และแนวทางการเจรจาการเปิดเสรีการลงทุนระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่เหมาะสม
พจนานุกรม ภาษาในอาเซียน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างๆ ประกอบด้วย ภาษามลายู ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเมียนมา และภาษาเขมร ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของภาษา ตัวเลข และคำศัพท์แต่ละประเทศ มีภาพประกอบคำอธิบายศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนบ้าน อาทิ อาหาร การแสดง หรือ ดอกไม้ประจำชาติ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถศึกษาคู่มือการใช้พจนานุกรมได้จากด้านหน้าของตัวเล่ม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น