ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน Vietnamese in daily life

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน Vietnamese in daily life

เนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียงในภาษาเวียดนาม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสียงและระบบเสียง เช่น เสียงต้น เสียงรอง เสียงสำคัญ เสียงท้ายวรรณยุกต์ และลักษณะการปรากฏในโครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยสื่อความหมาย ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนเนื้อหาที่ได้คัดสรรค์มาจากบทสนทนาและข้อความต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งได้แทรกคำศัพท์และไวยากรณ์ไว้ในตัว พร้อมทั้งโยงไปถึงเรื่องเสียงและระบบเสียงของภาษาไทยมาเปรียบเทียบ ให้เห็นความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาใหม่ ทำให้เข้าใจและแสดงออกทางทักษะในภาษาที่สองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง: ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน Vietnamese in daily life

โดย: พิมเสน บัวระพา และเจิ่น ลี้ เล

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • แผนที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • ข้อตกลงเบื้องต้น
 • ส่วนที่ 1
  บทที่ 1 ระบบการออกเสียงในภาษาเวียดนาม หน้า 2
  บทที่ 2 ระบบการออกเสียงในภาษาเวียดนาม (ต่อ) หน้า   12
 • ส่วนที่ 2
  บทที่ 3 การทักทาย หน้า 23
  บทที่ 4 การสร้างความคุ้นเคย หน้า 28
  บทที่ 5 เพื่อนกำลังอยู่ที่ไหน? หน้า 32
  บทที่ 6 ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไร? หน้า 35
  บทที่ 7 เพื่อนกำลังทำอะไร? หน้า 39
  บทที่ 8 ห้องเรียน หน้า 43
  บทที่ 9 เพื่อจะทานอะไร? หน้า 47
  บทที่ 10 นี่ คือ ใคร? หน้า 52
  บทที่ 11 ครอบครัวคุณมีกี่คน? หน้า 56
  บทที่ 12 งานอดิเรก หน้า 60
  บทที่ 13 ซื้อของ หน้า 64
  บทที่ 14 เพื่อนสบายดีไหม? หน้า 69
  บทที่ 15 ทบทวน หน้า 73
 • อภิธานศัพท์ หน้า 77
 • แบบฝึกหัด หน้า 85
  บทที่ 3 – บทที่ 14 หน้า   86
 • หนังสืออ้างอิงและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม หน้า 114

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน