ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย (Introduction to English for Lawyers)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษากฎหมายทั้งในระดับปริญญาตรี-โท หรือ ผู้สำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิตที่มิได้เน้นศึกษาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย แต่ต้องการทำความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษกฎหมายในเชิงวิชาการ จากข้อเขียนบทความและตำราภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นเชิงการเรียนภาษาอังกฤษกฎหมายในแนวภาษาศาสตร์ เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานโครงสร้าง ของภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งตาราง website ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย รวมถึง ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล เฉลยแบบฝึกหัด บรรณานุกรม และประวัติผู้เขียนในท้ายเล่ม ชื่อเรื่อง: ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย …