หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ เล่ม 2

หลักการทำสัญญาและตัวสัญญาต่างๆ สัญญาภาษาไทย หลักทั่วไปและข้อสังเกตในการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ รูปแบบสัญญาภาษาอังกฤษ สัญญาภาษาอังกฤษแบบง่ายตามกฎหมายภาษาไทย สัญญาภาษาอังกฤษแบบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศตามกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือ อังกฤษ-อเมริกัน พร้อมบรรณานุกรม ประวัติและผลงานของผู้เขียนในท้ายเล่ม

ชื่อเรื่อง: หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ เล่ม 2

โดย: สุรพล ไตรเวทย์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • ส่วนที่ 2 สัญญาภาาอังกฤษ  หน้า   11
  • บทที่ 1. ข้อมูลเบื้องต้น  หน้า   13
  • บทที่ 2. หลักทั่วไปและข้อสังเกตในการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ  หน้า   15
  • บทที่ 3. รูปแบบของสัญญาภาษาอังกฤษ  หน้า   23
  • บทที่ 4. หลักการและตัวอย่างของสัญญาภาษาอังกฤษ  หน้า   63
  • บรรณานุกรม  หน้า 272