หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงหลักกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับรัฐ อำนาจรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันของสิ่งดังกล่าวอย่างมีเหตุ และผลรองรับ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดพื้นฐานของหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น อันจะทำให้เข้าใจ และคิดอย่างเป็นระบบเมื่อได้ศึกษาในระดับสูงต่อไป ซึ่งได้เน้นเนื้อหาในตอนท้ายของบทที่ ๒ ในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญในฐานะที่มาของสิทธิเสรีภาพ” และในบทที่ ๓ ที่เกี่ยวกับคำประกาศ สิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.๑๗๘๙ มีส่วนในการสะท้อนแนวคิดทางกฎหมายมหาชนเข้าไปด้วย

ชื่อเรื่อง: หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

ผู้เขียน: เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1