คำอธิบายกฎหมายปกครอง

ผู้เขียนได้ปรับปรุง และเพิ่มเติมหัวข้อเรื่อง และเนื้อหาสาระในส่วนที่ยังขาดอยู่ ให้สอดคล้อง กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และสถานการณ์ในปัจจุบัน และจัดทำแผนภูมิเพื่อช่วยนักศึกษา ทำความเข้าใจของคำบรรยายได้ง่ายขึ้น โดยกล่าวถึงหลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง การจัดการของรัฐ บุคลากรภาครัฐ การกระทำทางปกครอง การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กร ของรัฐฝ่ายบริหาร เป็นต้น

ชื่อเรื่อง: คำอธิบายกฎหมายปกครอง

โดย: ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • ความเบื้องต้น  หน้า  23
 • ภาค 1 หลักการที่เป็นรากฐานของกฏหมายปกครอง  หน้า   49
 • บทที่ 1 หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย  หน้า   50
 • บทที่ 2 หลักนิติรัฐ  หน้า   64
 • บทที่ 3 ประโยชน์สาธารณะ  หน้า   71
 • ภาค 2 การจัดองค์กรของรัฐ  หน้า   85
 • บทที่ 1 การจัดองค์กรของรัฐในต่างประเทศ  หน้า   86
 • บทที่ 2 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์  หน้า   95
 • บทที่ 3 การจัดองค์กรของรัฐดดยใช้หลักการรวมอำนาจ  หน้า 125
 • บทที่ 4 การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจ  หน้า 159
 • ภาค 3 บุคลากรภาครัฐ  หน้า 227
 • บทที่ 1 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร  หน้า 227
 • บทที่ 2 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัต  หน้า 227
 • บทที่ 3 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ  หน้า 227
 • บทที่ 4 บุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนุญ  หน้า 227
 • บทที่ 5 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยระเบียบ  ข้าราชการพลเรือน  หน้า 252
 • ภาค 4 การกระทำทางปกครอง  หน้า 273
 • บทที่ 1 ความหมายของการกระทำทางปกครอง   หน้า 274
 • บทที่ 2 ประเภทของการกระทำทางปกครอง  หน้า 278
 • บทที่ 3 ประเภทของ “นิติกรรมทางปกครอง”  หน้า 285
 • บทที่ 4 ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  หน้า 291
 • ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร  หน้า 293
 • บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรฝ่ายบริหาร  หน้า 294 บทที่ 2 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐภายในฝ่ายบริหาร  หน้า 305
 • บทที่ 3 การควบคุมการใช้อำนาจของอค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก หน้า 314
 • บทที่ 4 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หน้า 318
 • บทที่ 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ หน้า 322
 • บทที่ 6 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หน้า 336