ร้อยพรรณพฤกษา โฮย่า

กล่าวถึงโฮยา หรือ นมตำเลย เป็นพืชในสกุล HOYA มีถิ่นกำเนิดทั่วโลก ลักษณะเป็นเถาไม้เลื้อย อาศัยเกาะต้นไม้ใหญ่ กระจายพันธุ์ด้วยเมล็ด ดอกมีหลากหลายสีสันตามลักษณะสายพันธุ์ มีกลิ่นหอม รวมถึงชื่อทางวิทยาศาสตร์ วงค์ย่อย ชื่อสามัญ ถิ่นกำเนิด ลักษณะพืช สภาพแวดล้อม เป็นต้น

ชื่อเรื่อง: ร้อยพรรณพฤกษา โฮย่า

โดย: อาจารย์เศรษญมันตร์ กาญจนกุล

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ความเป็นมาของ Hoya  หน้า     6
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ Hoya  หน้า     8
 • ในหนึ่งดอกประกอบด้วยส่วนใดบ้าง  หน้า     8
 • ในหนึ่งต้นประกอบด้วยอะไร  หน้า     9
 • ลักษณะช่อดอกเป็นอย่างไร  หน้า     9
 • ลักษณะใบ  หน้า   10
 • โฮย่าดูแลอย่างไร  หน้า   12
 • การปลูกเลี้ยงและการดูรักษา  หน้า   12
 • กระถาง  หน้า   12
 • เครื่องปลูก  หน้า   12
 • แสงแดด  หน้า   12 น้ำ
 • หน้า   13 ปุ๋ย  หน้า   13
 • โรคและแมลง  หน้า   13
 • การขยายพันธุ์  หน้า   14
 • การเพาะเมล็ด หน้า   14
 • การตัดปักชำ  หน้า   15
 • มนต์เสน่ห์แห่งไม้เลื้อย…โฮย่า หน้า   16
 • ดรรชนีชื่อวิทยาศาสตร์  หน้า 104