พรรณไม้วงศ์กระดังงา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลในวงกว้างของพรรณไม้วงศ์กระดังงา อาทิเช่นลักษณะเด่น ลักษณะทั่วไป การจำแนกพรรณไม้ ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ การนำมาพัฒนาเพื่อการ ใช้ประโยชน์ และอนาคตของพรรณไม้ในวงศ์นี้ รวมทั้งการกล่าวถึงรายละเอียดของพรรณไม้ แต่ละชนิดในเรื่องของลักษณะใบ ลักษณะของดอก ลักษณะของผล การขยายพันธุ์และการปลูกเลี้ยง ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้จากพรรณไม้นั้นๆ ทั้งนี้ได้เรียงลำดับตามขื่อวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกัน การสับสนอันเนื่องมาจากหลายชนิดมีชื่อภาษาไทยและชื่อท้องถิ่นจำนวนมาก และซ้ำกัน อย่างไรก็ตาม ชื่อภาษาไทยได้เรียกตามหนังสือพรรณไม้แห่งประเทศไทยปี 2544 เป็นเกณฑ์ ผู้อ่านสามารถค้นได้จากดัชนีท้ายเล่ม

ชื่อเรื่อง: พรรณไม้วงศ์กระดังงา

ผู้แต่ง: ดร. ปิยะ เฉลิมกลิ่น

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3, ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทนำ  หน้า    10
 • ข้อดีเด่นของพรรณไม้วงศ์กระดังงา  หน้า    11
 • ลักษณะทั่วไป  หน้า    12
 • การจำแนกพรรณไม้วงศ์กระดังงา  หน้า    15
 • ความหลากหลายของพันธุ์ไม้  หน้า    18
 • การพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์  หน้า    19
 • อนาคตของพรรณไม้วงศ์กระดังงา  หน้า    22
 • พรรณไม้วงศ์กระดังงา  หน้า    29
 • ดัชนีชื่อภาษาไทย  หน้า  362
 • ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์  หน้า  365
 • บรรณานุกรม  หน้า  367