THAILAND A TRAVELLER’S COMPANION

THAILAND A TRAVELLER'S COMPANION

คู่มือแนะนำประเทศไทย เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ประเพณี สถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจในกรุงเทพฯ และภาคต่างๆของไทย โดยมีภาพประกอบตลอดเล่ม ท้ายเล่มส่วนที่เป็นภาคผนวกให้ดรรชนีรูปภาพ และดรรชนีค้นเรื่อง

ชื่อเรื่อง: THAILAND A TRAVELLER’S COMPANION

จัดพิมพ์โดย: Editions Didier Millet Pte Ltd

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

CONTENTS

 • NATURE  หน้า   15
 • HISTORY  หน้า   31
 • ARTS AND TRADITIONS  หน้า   43
 • ARCHITECTURE   หน้า   83
 • THAILAND AS SEEN BY PAINTERS  หน้า   90
 • THAILAND AS SEEN BY WRITERS  หน้า 113
 • BANGKOK  หน้า 137 THE SOUTH  หน้า 193
 • THE NORTHEAST  หน้า 227
 • THE CENTRAL PLANS  หน้า 241
 • THE NORTH  หน้า 259
 • APPENDICES  หน้า 305

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ