บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพ ครบ 200 ปี พ.ศ. 2547 ประกอบกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคมและสื่อสารในปีนี้ด้วย กรมศิลปากร จึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมรายชื่อพระราชนิพนธ์ทั้งหมด คือ พระราชหัตถเลขา ประกาศและชุมนุม พระบรมราชาธิบาย พระราชดำรัส พระบรมดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชนิพนธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และพระราชนิพนธ์ หมวดเบ็ดเตล็ด เพื่อใช้เป็นแนวทางการค้นคว้า สำหรับผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดีและการเมืองต่อไป

ชื่อเรื่อง: บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้จัดพิมพ์: กรมศิลปากร

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบาญ

 • คำปรารถ  หน้า     ๕
 • คำนำ  หน้า     ๖
 • คำชี้แจง  หน้า     ๗
 • บทนำ  หน้า     ๘
 • สารบาญ  หน้า   ๑๔
 • พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หน้า   ๑๗
 • บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้า   ๒๕
 • ..  ..
 • ดรรชนีชื่อเรื่อง  หน้า ๒๗๕
 • ดรรชนีชื่อผู้ตาย  หน้า ๒๘๓  ดรรชนีค้นเรื่อง  หน้า ๒๘๕
 • ภาคผนวก
 • ว่าด้วยการพิพากษาฤาตั้งกฏหมายด้วยเครื่องสติมกลไฟ  หน้า ๒๙๗
 • ว่าด้วยถนนใหญ่ท้องสนามน่าพระบรมมหาราชวัง  หน้า ๓๐๐