วารสารและหนังสือพิมพ์ ที่สุดแห่งปี… (ก็) มีบริการในสำนักหอสมุดกลาง
All Posts
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาอาจารย์ ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนบุคคลทั่วไป สิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการนอกจากหนังสือประเภทต่าง ๆ แล้ว วารสารหรือนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น ฝ่ายวารสารและเอกสาร (พ.ศ. 2560 คือหน่วยบริการวารสารและเอกสาร งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ) มีนโยบายในการจัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์เกือบทุกประเภทมาให้บริการทั้งจากการคัดเลือกของบรรณารักษ์และการเสนอแนะของผู้ใช้บริการ
สิงโตคู่ หน้าสำนักหอสมุดกลาง
All Posts
หลายคนสงสัยว่าทำไมมีสิงโตตั้งคู่อยู่หน้าสำนักหอสมุดกลาง ยังไม่มีผู้ใดให้คำตอบที่แท้จริงได้ แต่คงพอจะตอบให้หายข้องใจได้บ้างว่า สิงโต เป็นเจ้าป่า กล้าหาญไม่มีสัตว์ใดเทียบได้ และยังมีอำนาจแผ่ไปทั่วทุกทิศ สิงโตมีความสัมพันธ์กับฮวงจุ้ยในฐานะเป็นสิ่งสิริมงคล คนจีนสมัยโบราณนิยมตั้งสิงโตหินไว้ตรงสองข้างประตู เพื่อข่มหรือขับไล่สิ่งชั่วร้าย โดยเชื่อว่าสิงโตสามารถขจัดสิ่งชั่วร้ายได้ ทำให้ภูติผีปีศาจนอกประตูไม่กล้ากล้ำกรายเข้ามาในบ้าน
แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ใหม่
All Posts
ฐานข้อมูลสารนิเทศในระบบออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการในปัจจุบันประกอบด้วยฐานข้อมูลที่ทบวงมหาวิทยาลัยจัดซื้อในรูปของภาคีความร่วมมือ (Consortium License) ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย Thai Library Integrated System (ThaiLIS) โดยทบวงมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับสืบค้นสารนิเทศในสาขาวิชาต่างๆ ในรูปของภาคีความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 24 แห่ง และให้บริการในระบบออนไลน์ แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ยืม – คืน หนังสือห้องสมุด
All Posts
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่เพียงแต่เปิดบริการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการเท่านั้น ประชากรของมหาวิทยาลัยยังสามารถยืมหนังสือออกไปอ่านภายนอกห้องสมุดได้ด้วย แต่การที่จะยืมหนังสือออกจากห้องสมุดได้นั้น จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดเสียก่อน