แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ใหม่

ฐานข้อมูลสารนิเทศในระบบออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการในปัจจุบันประกอบด้วยฐานข้อมูลที่ทบวงมหาวิทยาลัยจัดซื้อในรูปของภาคีความร่วมมือ (Consortium License) ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย Thai Library Integrated System (ThaiLIS) โดยทบวงมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับสืบค้นสารนิเทศในสาขาวิชาต่างๆ ในรูปของภาคีความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 24 แห่ง และให้บริการในระบบออนไลน์ แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2543 ในปีงบประมาณ 2547 อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในส่วนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าใช้ได้ที่ www.lib.ru.ac.th จำนวน 5 รายชื่อ (เมื่อปี พ.ศ. 2547) ได้แก่

  1. ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งพิมพ์ของสมาคม (Association for Computing Machinery) ต่างๆ ครอบคลุมบทความจากวารสาร นิตยสาร รายงานการประชุม รายงานความก้าวหน้า และข่าวสารต่างๆ ให้ข้อมูลในรูปบรรณานุกรมและสาระสังเขปและเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947-ปัจจุบัน
  2. DAO (Dissertation Abstracts Online) เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ทั่วโลก มากกว่า 500 สถาบัน ครอบคลุมทุกสาขาวิชามากกว่า 3,000 สาขาวิชา ปัจจุบันมีข้อมูลมากถึง 1,600,000 รายการ ให้ข้อมูลในรูปบรรณานุกรม ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1861 ให้ข้อมูลในรูปบรรณานุกรมและสาระสังเขป ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1980 และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997ให้ข้อมูลในรูปบรรณานุกรมและสาระสังเขป และ Preview 24 หน้า
  3. H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสหสาขา จำนวน 12 ฐานข้อมูล ได้แก่ Applied Science Full Text, Art Full Text, Bioioglical & Agr index Plus, Business Full Text, Education Full Text, General Science Full Text, Humanities Full Text, Legal Periodicals Full Text, Library Literature & Information Full Text , OmniFile Full Text, Reader’s Guide Full Text, Social Sciences Full Text ให้ข้อมูลในรูปบรรณานุกรมและสาระสังเขปและเนื้อหาฉบับเต็ม ในรูป HTML และ PDF พร้อมภาพประกอบ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982-ปัจจุบัน
  4. LexisNexis
    Lexis เป็นฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย คดีต่างๆ ข้อบังคับ วารสารด้านกฎหมาย เอกสารต้นเรื่อง พ.ร.บ. ข่าวสารข้อมูล และข้อมูลของสำนักงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ และบางประเทศในเอเซีย เช่น ญี่ปุ่นรวบรวบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 1,000 แหล่ง ให้ข้อมูลในรูปบรรณานุกรมและสาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม(Full Text) ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1973-ปัจจุบัน
    Nexis เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข่าวสาร แหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับข่าว ได้แก่ข่าวปัจจุบันและข่าวย้อนหลังจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ระดับชาติ และหนังสือพิมพ์จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวบรวมข้อมูลทางด้านบัญชี ภาษีและการเงิน คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การธนาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเอกสารมากกว่า 30,000 รายชื่อให้ข้อมูลในรูปบรรณานุกรมและสาระสังเขปและเนื้อหาเต็ม (Full Text) ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 และเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990-ปัจจุบัน
  5. Science Direct เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ข้อมูลในรูปบรรณานุกรม และสาระสังเขปและเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992- ปัจจุบัน

การเข้าใช้ฐานข้อมูลสารนิเทศในระบบออนไลน์ จะอนุญาตเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้ที่ www.lib.ru.ac.th ฉบับหน้าพบกับฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลางฯ บอกรับ ใหม่ ในปีงบประมาณ (พ.ศ. 2547)

บทความโดย พิชชุดา ศรีอนันต์
ข่าวรามคำแหง ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2547