ยืม – คืน หนังสือห้องสมุด

ยืม – คืน หนังสือห้องสมุด
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่เพียงแต่เปิดบริการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการเท่านั้น ประชากรของมหาวิทยาลัยยังสามารถยืมหนังสือออกไปอ่านภายนอกห้องสมุดได้ด้วย แต่การที่จะยืมหนังสือออกจากห้องสมุดได้นั้น จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดเสียก่อน โดยสมัครได้ทั้งที่ห้องสมุดราม 1 และห้องสมุดราม 2 และผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดจะต้องนำหลักฐานมาแสดงดังนี้คือ (อัพเดทปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุงข้อมูลหลักฐานที่ต้องนำมาแสดง)

 • บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  1. บัตรแสดงตนที่มหาวิทยาลัยออกให้
  2. บัตรสมาชิกห้องสมุดจะหมดอายุตามบัตรข้าราชการ
  3. บัตรลูกจ้างหรือหนังสือสัญญาจ้าง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)
  1. บัตรประจำตัวนักศึกษา / นักเรียน
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน

ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้นั้น ประกอบด้วยหนังสือทั่วไป ตำราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง หนังสือสำรอง หนังสือนวนิยาย รวมเรื่องสั้น สำหรับระยะเวลาในการยืมนั้นขึ้นอยู่กับสถานภาพของสมาชิกละประเภทของทรัพยากรดังนี้ (อัพเดทปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุงข้อมูลระยะเวลาในการยืม)

 • หนังสือทั่วไป
  1. คณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 15 เล่ม ระยะเวลา 60 วัน
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 10 เล่ม ระยะเวลา 15 วัน
  3. นักศึกษาระดับปริญญาเอก 15 เล่ม ระยะเวลา 30 วัน
  4. นักศึกษาระดับปริญญาโท 10 เล่ม ระยะเวลา 15 วัน
  5. นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักเรียนโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม) 5 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
 • ตำราเรียน หนังสือสำรอง
  1. คณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 5 เล่ม ระยะเวลา 15 วัน
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 5 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
  3. นักศึกษาระดับปริญญาเอก 5 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
  4. นักศึกษาระดับปริญญาโท 5 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
  5. นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักเรียนโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม) 2 เล่ม ระยะเวลา 3 วัน

สำหรับวิธีการยืมหนังสือนั้น สมาชิกห้องสมุดเพียงนำหนังสือที่ต้องการยืมพร้อมบัตรประจำตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่บริเวณเคาน์เตอร์ยืม – คืนของห้องสมุด (อัพเดทปี พ.ศ. 2560 สามารถยืมหนังสือ ด้วยบริการตู้ยืมอัตโนมัติ (Self Check) ได้ด้วย) และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถนำหนังสือออกจากห้องสมุดได้แล้ว และยังสามารถตรวจสอบการยืม – คืนได้ด้วยตนเองจาก website ของสำนักหอสมุดกลางที่ www.lib.ru.ac.th คลิ๊กตรวจสอบการยืม – คืน ในส่วนของ database service (อัพเดทปี พ.ศ. 2560 คลิ๊กตรวจสอบการยืม – คืน ในส่วนของฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด) พิมพ์ชื่อ และรหัสนักศึกษา ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้

ปี 2546 นี้ทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ สำนักหอสมุดกลางจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาให้ห้องสมุด และอ่านหนังสือกันให้มากๆเพราะการอ่านเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ทางความคิด และเป็นการสั่งสมความรู้ให้กับตนเอง ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทันยุคทันเหตุการณ์อีกด้วย

บทความโดย : ดวงพร พงศ์พานิชย์
ข่าวรามคำแหง ปีที่ 33 ฉบับที่ 11 วันที่ 7-13 กรกฎาคม 2546