ฐานข้อมูลออนไลน์ 2547

ฐานข้อมูลสาระนิเทศในระบบออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงบอกรับในปีงบประมาณ 2547 จำนวน 4 รายชื่อ ประกอบด้วย

  1. ABI/INFORM เป็นฐานข้อมูลทางด้านการบัญชีและการตรวจสอบ การประมวลผล และการจัดการสารนิเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ กฎหมายและการภาษี วิทยาการจัดการ การตลาด การโฆษณาและการขาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ การประกัน การธนาคาร และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมบทความจากวารสารทั่วโลกทั้งหมด ประมาณ 800,000 บทความ จากวารสารประมาณ 1,970 ชื่อ ให้ข้อมูลในรูปบรรณานุกรมและสาระสังเขปและเนื้อหาฉบับเต็ม ( Full Text ) โดยให้ข้อมูลในรูปบรรณานุกรมและสาระสังเขป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971-ปัจจุบัน และเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) จากวารสารประมาณ 919 ชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991-ปัจจุบัน
  2. Academic Research Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ การศึกษา วรรณกรรม รัฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาวิชาอื่นๆ 15 สาขา ได้แก่ ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา ความสนใจทั่วไป สุขภาพ มนุษย์ กฎหมาย จิตวิทยา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การทหาร และสตรี ให้ข้อมูลในรูปบรรณานุกรม และสาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971-ปัจจุบัน
  3. Gale Expanded Academic ASAP เป็นฐานข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมบทความจากวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียง และจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยม ให้ข้อมูลในรูปบรรณานุกรม และสาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984-ปัจจุบัน
  4. Psychology Journals เป็นฐานข้อมูลทางด้านจิตวิทยา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมากกว่า 488 ชื่อ จากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร ให้ข้อมูลในรูปบรรณานุกรม และสาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992-ปัจจุบัน

การเข้าใช้ฐานข้อมูลสารนิเทศในระบบออนไลน์ จะอนุญาตเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้ที่ www.lib.ru.ac.th ฉะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดต่อเข้าใช้จะต้องเป็นเครื่องที่มี IP ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น หรือผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้ที่ ห้องบริการสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ อาคาร 3 ชั้น 3

บทความโดย พิชชุดา ศรีอนันต์
ข่าวรามคำแหง ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2547