วารสารและหนังสือพิมพ์ ที่สุดแห่งปี… (ก็) มีบริการในสำนักหอสมุดกลาง
All Posts
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาอาจารย์ ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนบุคคลทั่วไป สิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการนอกจากหนังสือประเภทต่าง ๆ แล้ว วารสารหรือนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น ฝ่ายวารสารและเอกสาร (พ.ศ. 2560 คือหน่วยบริการวารสารและเอกสาร งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ) มีนโยบายในการจัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์เกือบทุกประเภทมาให้บริการทั้งจากการคัดเลือกของบรรณารักษ์และการเสนอแนะของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดเสียง
All Posts
ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศในสาขาต่างๆมากมายให้ทั้งความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไป ห้องสมุดเสียงแตกต่างจากห้องสมุดอื่นๆอย่างไร ทำไมจึงเรียกว่า “ห้องสมุดเสียง” เรามาหาคำตอบได้จากบทความเรื่องห้องสมุดเสียง ห้องสมุดเสียงแห่งแรกในประเทศไทย ห้องสมุดเสียง คือ สถานที่เก็บรักษาวัสดุรวบรวมเสียงต่างๆบันทึกลงแถบเสียงไว้ โดยจัดแยกหมวดหมู่ตามประเภทของรายการบรรจุไว้ในตู้เก็บ
แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ใหม่
All Posts
ฐานข้อมูลสารนิเทศในระบบออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการในปัจจุบันประกอบด้วยฐานข้อมูลที่ทบวงมหาวิทยาลัยจัดซื้อในรูปของภาคีความร่วมมือ (Consortium License) ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย Thai Library Integrated System (ThaiLIS) โดยทบวงมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับสืบค้นสารนิเทศในสาขาวิชาต่างๆ ในรูปของภาคีความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 24 แห่ง และให้บริการในระบบออนไลน์ แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ยืม – คืน หนังสือห้องสมุด
All Posts
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่เพียงแต่เปิดบริการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการเท่านั้น ประชากรของมหาวิทยาลัยยังสามารถยืมหนังสือออกไปอ่านภายนอกห้องสมุดได้ด้วย แต่การที่จะยืมหนังสือออกจากห้องสมุดได้นั้น จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดเสียก่อน