Home

สนเทศน่ารู้ :: ผู้สูงอายุ

หน้าหลัก

 คำนิยามและความเป็นมา

สถิติข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ

แผนนโยบายของรัฐกับงานผู้สูงอายุ

 การดูแลเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ
     
ภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
     
การใช้ยาในผู้สูงอายุ

  การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ   

บทความและงานวิจัยที่น่าสนใจ

หน่วยงาน คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

 

การดูแลเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ

เป็นการดูแลผู้สูงอายุ ที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องสำคัญ ๆ ซึ่งบุตรหลานคนใกล้ชิดหรือพยาบาล ผู้มีหน้าที่ดูแล ผู้สูงอายุควรรู้และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ เรื่อง

โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ  
การใช้ยาในผู้สูงอายุ  
และเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้นำเสนอในที่นี้ ก็ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติม

เพื่อให้ผู้สุงอายุ ซึ่งเป็นพ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ อันเป็นที่รัก เคารพของบุตรหลาน ได้มีความสุขอันสมควรตามวัย และอยู่กับ บุตรหลานนานที่สุด 

 

 

 

   สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2549 15:37:37 น.