Home

สนเทศน่ารู้ :: ผู้สูงอายุ

หน้าหลัก

 คำนิยามและความเป็นมา

 สถิติข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ
     โครงสร้างประชากร
     การเป็นภาระ
     ความยืนยาวของชีวิต
     ลักษณะทางประชากร
     ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
     ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
     การอยู่อาศัยของผู้สูงอาย
     การเกื้อหนุน
     คนไทยที่อายุเกิน 100 ปี

แผนนโยบายของรัฐกับงานผู้สูงอายุ

การสร้างเสริมการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุ
 

การดูแลเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ

บทความและงานวิจัยที่น่าสนใจ

หน่วยงาน คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

 

ข้อมูลและสถิติของผู้สูงอายุ

นำเสนอข้อมูลของผู้สูงอายุที่น่าสนใจ  ในด้านต่างๆ  เช่น
โครงสร้างประชากร  
การเป็นภาระ
ความยืนยาวของชีวิต
ลักษณะทางประชากร
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอาย
การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ  
การเกื้อหนุน

ข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยนช์ไม่มากก็น้อย  ต่อผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ ของผู้สูงอาย เพื่อดูอัตราส่วนของประชากรส่วนรวม ในช่วง ๆ ละ 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ 2533-2563 เป็นข้อมูลที่อยู่ในช่วงปัจจุบัน และแนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้น 10-20 ปีข้างหน้า

            


อ้างอิง 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2541. สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทย. กรุงเทพฯ.

 

 

 

 

 

 

กลับหัวเรื่อง..

   สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2549 15:38:19 น.