Home

สนเทศน่ารู้ :: ผู้สูงอายุ

หน้าหลัก

 คำนิยามและความเป็นมา

สถิติข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ

แผนนโยบายของรัฐกับงานผู้สูงอายุ

 การดูแลเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ   

บทความและงานวิจัยที่น่าสนใจ

หน่วยงาน คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

 

Link บทความ บทวิทยาการและงานวิจัยที่น่าสนใจ เกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ

บทความเรื่อง เขียนโดย
งานผู้สูงอายุในประเทศไทย นายแพทย์ บรรลุ ศิริพานิช
งานผู้สูงอายุในแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 8 และโครงการต่างๆ ของกรมอนามัย นายแพทย์ ชื่น เตชามหาชัย
ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย นายแพทย์ ธนู ชาติธนานนท์ (นายแพทย์ใหญ่ กรมสุขภาพจิต)
ชมรมผู้สูงอายุ:การศึกษารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม 2539

นพ.บรรลุ ศิริพานิช | 
นพ.ฉลาด ถิรพัฒน์ | 
นายมรกต สิงหะคเชนทร์ |
ผศ.พนิษฐา พานิชาชีวะกุล |
น.ส.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข

นายแพทย์เฉก ธนะสิริ(สัมภาษณ์พิเศษ)
ผู้ตั้งโปรแกรมชีวิตเอาไว้ 120 ปี
นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
ยุวดี คาดการณ์ไกล
 

บทวิทยาการ

คณะผู้จัดทำ
การสำรวจสุขภาพประชากร อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2538

จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, พ.ญ. สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
มงคล ณ สงขลา, น.พ., กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
อรุณ จิรวัฒน์กุล, รศ., คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยงยุทธ ขจรธรรม, รศ.น.พ., สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
นภาพร ชโยวรรณ, รศ.ดร., สถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้ ในอีก 2 ทศวรรษหน้า สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผนสาธารณสุข รักษาการนายแพทย์ใหญ่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พินทุสร เหมพิสุทธิ์ สำนักนโยบาย และแผนสาธารณสุข
ทิพวรรณ อิสรพัฒนาสกุล สำนักนโยบาย และแผนสาธารณสุข
โภชนาการ กับ สุขภาพของผู้สูงอายุ

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ พ.บ. ปรด.
อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ วทม.
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

 

   สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2549 15:37:24 น.