สนเทศน่ารู้ :: ผู้สูงอายุ

หน้าหลัก

  คำนิยามและความเป็นมา
   
คำนิยาม
   
 ความเป็นมา

สถิติข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ

แผนนโยบายของรัฐกับงานผู้สูงอายุ

การสร้างเสริมการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุ
 

การดูแลเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ

บทความและงานวิจัยที่น่าสนใจ

หน่วยงาน คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

 

 คำนิยาม

คำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

 • ในองค์กรสหประชาชาติ  ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

 • ภาคภาษาไทย

 • ผู้สูงอาย หมายถึง เอาอายุเป็นหลักในการเรียก(60+ปี)

 • คนชรา หมายถึง เอาลักษณะทางกายภาพเป็นหลักในการเรียก

 • ผู้อาวุโส หมายถึง เอาสถานภาพทางราชการ แก่กว่า เก่ากว่า เป็นหลักในการเรียก(ในทางศาสนา ภิกษุผู้ใหญ่ เรียก ภิกษุผู้น้อยว่า อาวุโส ภิกษุผู้น้อยเรียกภิกษุผู้ใหญ่ว่า ภันเต)

 • ภาคภาษาอังกฤษ

  • วิทยาการว่าด้วยผู้สูงอายุ เรียกว่า Gerontology

  • วิทยาการด้านการแพทย์ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เรียกว่า Geritics medicine

  • ในองค์กรสหประชาชาติ ตกลงใช้คำว่า older persons

  • มีคำหลายคำ ใช้เป็นสรรพนามเรียกผู้สูงอายุ เช่น Aging,Elderly,older person,Senior Citizen สุดแต่จะใช้  etc.

 • ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

  • ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง ซึ่งในการศึกษารวบรวมข้อมูลประชากรผู้สูงอายุได้แบ่ง ผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุตอนต้น และผู้สูงอายุตอนปลาย

  • ผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชายและหญิง

  • ผู้สูงอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง

  • อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด หมายถึงจำนวนปีทีบุคคลหนึ่งเมื่อเกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกระทั่งตาย

  • อายุขัยเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี หมายถึง จำนวนปีที่บุคคลหนึ่งเมื่ออายุครบ 60 ปี แล้วมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป จนกระทั่งตาย

  • อัตราส่วนการเป็นภาระรวม หมายถึง จำนวนประชากรวัยเด็ก(อายุ 0-14 ปี) และวัยสูงอายุ(อายุ 60 ปีขึ้นไป) รวมกันต่อประชากรในวัยทำงาน(อายุ 15-59 ปี) แสดงอัตราส่วนต่อประชากร 100 คน

  • อัตราส่วนการเป็นภาระวัยเด็ก หมายถึง จำนวนประชากรวัยเด็ก(อายุ 0-14 ปี) ต่อประชากรในวัยทำงาน(อายุ 15-59 ปี) แสดงอัตราส่วนต่อประชากร 100 คน

  • อัตราส่วนการเป็นภาระวัยชรา หมายถึง จำนวนประชากรวัยสูงอายุ(อายุ 60 ปีขึ้นไป) ต่อประชากรวัยทำงาน(อายุ 15-59 ปี )แสดงอัตราส่วนต่อประชากร 100 คน

อ้างอิง

นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ปกิณกะ งานผู้สูงอายุ http://www.anamai.moph.go.th/advisor/202/20210.html

กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2541.สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด.

 มีต่อ...

   สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2549 15:22:32 น.