Home

สนเทศน่ารู้ :: ผู้สูงอายุ

หน้าหลัก

 คำนิยามและความเป็นมา

สถิติข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ

 แผนนโยบายของรัฐงานผู้สูงอายุ
  
แผนระยะยาว(พ.ศ.2535-2554)
  
แผนระยะยาว(พ.ศ.2545-2564)  
  
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

การสร้างเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 

การดูแลเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ

บทความและงานวิจัยที่น่าสนใจ

หน่วยงาน คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

 

แผนนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ

นโยบายและมาตรการสำหรับผู้สูงอาย(1)

 รัฐบาลสมัยที่ท่านนายกอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายและมาตรการสำหรับผู้สูงอายุ ระยะยาว(พ.ศ.2535-2554)  ไว้ดังต่อไปนี้คือ

นโยบาย

 • ให้ผู้สูงอายุได้รับบริการพื้นฐานด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางและทั่วถึงโดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
 • จัดสวัสดิการสังคมและให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามความต้องการและความจำเป็น
 • มาตรการ จัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ

  1. ด้านสวัสดิการสุขภาพอนามัย
       - ให้การรักษาพยาบาลแบบให้เปล่าแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อย ในสถานพยาบาลของรัฐ
       - ให้ค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการแก่บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  2. ด้านสวัสดิการสาธารณูปโภคในการดำรงชีวิตประจำวัน
       - จัดสำรองที่นั่งพิเศษสำหรับผู้สูงอายุบนรถโดยสารประจำทาง รถไฟ และเรือ
       - ลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง รถไฟ และเรือ
       - ในที่สาธารณะให้จัดทำราวบันไดทางเดินและราวห้องน้ำสำหรับผู้สูงอาย
  3. ด้านสวัสดิการเกี่ยวกับที่พักอาศัย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการ
       - ในการสร้างอาคารให้มีการจัดสรรให้มีโครงสร้างที่อำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ และให้มีห้อง/เนื้อที่เพิ่มอย่างเหมาะสมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วย
       - จัดบริการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้และ ไม่มีผู้อุปการะ
       - สนับสนุนหน่วยงานเอกชนในการจัดสร้างที่พักอาศัยตามความต้องการ และความเหมาะสมของผู้สูงอายุ
       - จัดบริเวณและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้สูงอายุ
       - ลดอัตราค่าผ่านประตูในการเข้าชมมหรสพและบันเทิง
       - ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การบันเทิง และการพักผ่อน หย่อนใจ
  4. ด้านอื่นๆ 
       ดำเนินการเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีหลักฐานเพื่อสามารถรับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการทาง


อ้างอิง

(1)เนื้อหาเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยความต้องการของผู้สูงอายุในด้านการทำงานและ สวัสดิการ เพื่อจัดตั้งศูยน์บริการจัดหางานให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพื่อสำรวจข้อมูล เกี่ยวกับความต้องการทำงานของผู้สูงอายุและคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ที่ขึ้นอยู่กับสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานเอกชน ที่พอจะมีงานให้ผู้สูงอายุทำหลังจากเกษียณอายุแล้ว เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานและสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2542. ข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 มีต่อ...

   สนเทศน่ารู้   ขึ้นด้านบน 

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2549 15:23:41 น.