Home

สนเทศน่ารู้ :: ผู้สูงอายุ

หน้าหลัก

 คำนิยามและความเป็นมา

สถิติข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ

แผนนโยบายของรัฐกับงานผู้สูงอายุ

การสร้างเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 

การดูแลเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ   

บทความและงานวิจัยที่น่าสนใจ

หน่วยงาน คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลต่างๆ ของผู้สูงอายุ ตลอดจน งานและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กับผู้สูงอาย  ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ กับประชากรผู้สูงอายุ โดยกำหนดให้วัน ที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ  เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ตระหนักความสัมพันธ์ของครอบครัวและ ความผูกพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้น ซี่งครอบครัวประกอบด้วย ผู้สูงอายุอาจจะเป็น พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ และบุตรหลาน

 
ทั้งนี้ หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุในยามเจ็บป่วยนั้น เป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวและบุคคลใก้ลชิดเป็นอันดับแรก แต่ปัญหาภายใต้ความกดดันที่เกิดขึ้นจากสังคมที่ทันสมัยนั้น  นอกจากครอบครัวที่จะรับหน้าที่และภาระผูกมัดตามประเพณีนิยมแล้ว ยังต้องได้รับ ความเกื้อหนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบริการชุมชน และครอบครัว  ระบบประกันสังคมและชุมชนในระดับท้องถิ่นเป็นฐานที่สำคัญในการริ่เริ่มบริการต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผู้วางนโยบายสนับสนุนในด้านงบประมาณ  ชุมชน และครอบครัวจะต้องพิจารณาและร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง 
 
 
โดยนำเสนอข้อมูลในด้านต่างๆ ดังนี้ 
                                      - นิยามและความเป็นมาของวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  
                                      - สถิติข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจ
                                      - แผนนโยบายของรัฐกับงานผู้สูงอายุ
                                      - การสร้างเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
                                      - การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ
                                      - บทความ บทวิทยาการ และงานวิจัยที่น่าสนใจของผู้สูงอายุ
                                      - หน่วยงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ
 

 

   สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

ปรับปรุงล่าสุด : 31 มีนาคม 2552 20:14:25 น.