23-24 ก.พ. 2564 ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra สำหรับผู้ปฏิบัติงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

23-24 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra สำหรับผู้ปฏิบัติงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 22 แห่ง จัดโดยหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด โดยมีบุคลากรผู้ดูแลระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ 2 ท่าน เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติผ่านระออนไลน์ (Microsoft Teams) คือ นางสาวธนพรรณ ธนันทา และนางสาวฐาปนี เลขาพันธ์

ภาพวิทยากรบรรยาย นางสาวธนพรรณ ธนันทา และนางสาวฐาปนี เลขาพันธ์
ภาพวิทยากรบรรยาย นางสาวธนพรรณ ธนันทา และนางสาวฐาปนี เลขาพันธ์
ภาพบรรยากาศห้องอบรมออนไลน์
ภาพวิทยากรขณะบรรยาย ณ ห้องอบรมออนไลน์ ชั้นลอย อาคาร 2 สำนักหอสมุดกลาง

สำนักหอสมุดกลางได้มีการปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก Millennium เป็น Sierra และเริ่มต้นใช้งานเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 Sierra เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ในฐานะผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 22 แห่ง เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ทั้งในด้านของการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra และการใช้งานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และยกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการต่อไป

ภาพนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมถาม-ตอบ คำถามจากบรรณารักษ์ สาขาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 24 ก.พ. 2564
ภาพนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมถาม-ตอบ คำถามจากบรรณารักษ์ สาขาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 24 ก.พ. 2564

สำหรับการฝึกอบรมออนไลน์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีวิทยากรรับเชิญ  คือ นายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมถาม-ตอบ คำถามจากบรรณารักษ์ สาขาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

รายงาน : ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด