19 มี.ค. 2556 ผู้แทนบริษัท INNOVATIVE เยี่ยมสำนักหอสมุดกลางและบรรยาย เรื่อง “โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra”

 19 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น. ผู้แทนบริษัท INNOVATIVE คือ คุณกฤษณา ธรรมปาโล และ Mr.Hamish McDonald เยี่ยมสำนักหอสมุดกลาง และร่วมบรรยาย เรื่อง “โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra” โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางกล่าวต้อนรับและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมฟังบรรยายและซักถามข้อสังสัยต่างๆ ของโปรแกรมดังกล่าว

ภาพผู้แทนบริษัท INNOVATIVE เยี่ยมสำนักหอสมุดกลางและร่วมบรรยาย เรื่อง "โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra" (19 มี.ค. 2556 )
ภาพผู้แทนบริษัท INNOVATIVE เยี่ยมสำนักหอสมุดกลางและร่วมบรรยาย เรื่อง “โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra” (19 มี.ค. 2556 )

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ