6-7 ธ.ค. 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra : Circulation Function”

6-7 ธันวาคม 2565 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra : Circulation Function” สำหรับบุคลากรใหม่ การอบรมจัดขึ้น 2 วัน ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง วิทยากรโดย นางสาวธนพรรณ ธนันทา และนางสาวฐาปนี เลขาพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra

ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวให้อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra : Circulation Function"
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวให้โอวาทสำหรับบุคลากรใหม่ที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra : Circulation Function” วันที่ 6 ธันวาคม 2565
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra : Circulation Function" วันที่ 6 ธันวาคม 2565
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra : Circulation Function” วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ในปัจจุบัน (2565) มีบุคลากรใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักหอสมุดกลาง เพื่อร่วมขับเคลื่อนสำนักหอสมุดกลาง ทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด มีหน้าที่ดูแล แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดการงานด้านทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใหม่ของสำนักหอสมุดกลางที่ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ได้รับการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตรงความต้องการ ทั้งทางด้านเทคนิคและการรับบริการของสำนักหอสมุดกลาง

ภาพนางสาวธนพรรณ ธนันทา วิทยากรโครงการฯ แนะนำผู้เข้าอบรม วันที่ 7 ธันวาคม 2565
ภาพนางสาวธนพรรณ ธนันทา วิทยากรโครงการฯ แนะนำผู้เข้าอบรม วันที่ 7 ธันวาคม 2565
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra : Circulation Function" วันที่ 6 ธันวาคม 2565
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra : Circulation Function”  7 ธันวาคม 2565

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด