23 – 25 ม.ค. 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 10

วันที่ 23 – 25 มกราคม 2560 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 10 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง และศึกษาดูงาน ณ

Read more

19 ก.ค. 2555 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

19 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30-16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ปฏิบัติงานฝ่ายเทคนิค กลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 46 คน  ร่วมศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขางเขน เน้นในเรื่องโครงสร้างการบริหารสำนักฯ ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ

Read more

20 เม.ย. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง

20 เมษายน 2555 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร จำนวน 11-15 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง เวลา 10.30 -12.00 น. โดยมีนางสุวดี สุขอนันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการได้กล่าวต้อนรับ และคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้แนะนำข้อมูลและนำชมสถานที่

Read more

30 ส.ค. 2554 พนักงานจากการไฟฟ้านครหลวงศึกษา ดูงาน กิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง

30 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 – 12.00 น.  พนักงานการไฟฟ้านครหลวงศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งพนักงานการไฟฟ้านครหลวงส่วนมากเป็นผู้ตรวจประเมินภายในของกิจกรรม 5 ส แต่ละเขต รวมทั้งหมด 51 เขต ซึ่งคณะทำงานกิจกรรม

Read more

19 พ.ค. 2554 บุคคลากรจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงานการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

19 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และคณะทำงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้การต้อนรับและแนะนำตอบข้อซักถาม บุคคลากรจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 26 คน มาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารคุณภาพ

Read more

1 ก.ค. 2553 นักศึกษาโครงการแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาดูงานและศึกษาค้นคว้าทรัพยากรทางด้านสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง

1 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 – 16.00 น. นักศึกษาโครงการแพทย์แผนไทย ซึ่งเรียนกระบวนวิชาการใช้ห้องสมุด IS 103 ภาค 1 ปีการศึกษา 2553 สอนโดยอาจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ได้ เข้าศึกษาดูงานและศึกษาค้นคว้าทรัพยากรทางด้านสารสนเทศ

Read more

1 เม.ย. 2552 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมกิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการเยี่ยมชมกิจกรรม 5 ส 1 เม.ย. 2552 เวลา 9.30 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/คณะกรรมการ 5 ส ต้อนรับบุคลากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 เวลา

Read more

12 มี.ค. 2551 คณะผู้ปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง

12 มีนาคม 2551 เวลา 8.30 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการ  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง ขอบเขตการดูงาน เน้นการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดการงานเครือข่าย ศึกษาทุกหน่วยงานในการบริหารจัดการของแต่ละหน่วย และศึกษารายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในหน้าที่ตนรับผิดชอบ

Read more

29 ก.พ. 2551 คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง

29  กุมภาพันธ์  2551 เวลา 14.00 น.- 16.00 น. สำนักหอสมุดกลาง ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งหมด 13  คน เพื่อศึกษาดูงาน โดยมีขอบเขตการศึกษาดูงาน ดังนี้

Read more

19 ม.ค. 2550 น.ศ. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุดกลาง

19 มกราคม 2550 นิสิตปริญญาโท จำนวน 15 คน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าศึกษาดูงาน ที่สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง อันเป็นส่วนหนึ่งการศึกษารายวิชา MPA 6222 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

Read more