1 ก.ค. 2553 นักศึกษาโครงการแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาดูงานและศึกษาค้นคว้าทรัพยากรทางด้านสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง

1 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 – 16.00 น. นักศึกษาโครงการแพทย์แผนไทย ซึ่งเรียนกระบวนวิชาการใช้ห้องสมุด IS 103 ภาค 1 ปีการศึกษา 2553 สอนโดยอาจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ได้ เข้าศึกษาดูงานและศึกษาค้นคว้าทรัพยากรทางด้านสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง โดยมี นายสวัสดิ์ ใช้ไหวพริบ ผู้ประสานงานโครงการแพทย์แผนไทย เป็นผู้นำนักศึกษาฯ จำนวน  30 คน เข้าศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง

นางสาวณัฎฐ์ธิดา เจนสมบูรณ์สิน และ นางสาวเยาวลักษณ์ พัตรภักดิ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและเป็นผู้แนะนำการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ที่สำนักหอสมุดกลางมีไว้ให้บริการ ผู้ใช้บริการทุกระดับชั้น หลังจากนั้นได้นำชมสถานที่จริงทุกๆ จุดให้บริการของสำนักฯ


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด