29 ก.พ. 2551 คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง

29  กุมภาพันธ์  2551 เวลา 14.00 น.- 16.00 น. สำนักหอสมุดกลาง ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งหมด 13  คน เพื่อศึกษาดูงาน โดยมีขอบเขตการศึกษาดูงาน ดังนี้
1.  นโยบายและแผนในการพัฒนาห้องสมุด แผนแม่บท แผนระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น
2.  โครงสร้างการบริหารหอสมุด
3.  การแบ่งสัดส่วน และการจัดวางเอกสาร วัสดุครุภัณฑ์
4.   เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ หอสมุดฝ่าย
ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด