18 ส.ค. 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้เว็บบอร์ด RU Library Backoffice Forum”

18 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้เว็บบอร์ด RU Library Backoffice Forum” เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานเว็บบอร์ด RU Library Backoffice

Read more

4 – 5 ก.ย. 2556 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงระบบราชการและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Creative Thinking)

4 – 5 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงระบบราชการ และความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Creative Thinking)” สำหรับพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่มีอายุงานเหลือตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

Read more